Vereniging & contact

vereniging

De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) is opgericht in 1998 door Jane Meijlink omdat IC/BPS-patiënten heel specifieke symptomen hebben die een grote invloed hebben op het dagelijks leven. De vereniging heeft nu meer dan 400 leden.

De ICP heeft als doel om de belangen van IC/BPS-patiënten te behartigen in de breedste zin van het woord. Door meer bekendheid te geven aan deze zeldzame ziekte kunnen we het leven en welbevinden van patiënten verbeteren.

De ICP doet dit door het geven van voorlichting en informatie over IC/BPS en gerelateerde aandoeningen, het organiseren van lotgenotencontact, belangbehartiging van patiënten en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. 

Belangrijke waarden voor de ICP zijn professionaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit.

Ons motto is ‘beter leven met een pijnlijke blaas’.

secretariaat

Het eerste aanspreekpunt voor de vereniging is het secretariaat. Je kunt hier voor allerlei soorten vragen over IC/BPS terecht. Hier komt ook het aanvraagformulier voor het informatiemateriaal binnen en het aanmeldformulier voor lidmaatschap, donateurschap of vrijwilligerswerk. Voor andere vragen word je in contact  gebracht met de desbetreffende contactpersonen.  

Bereikbaarheid in elk geval op werkdagen in de ochtend vanaf 9:00 uur.

Secretariaat ICP | Karin Hesselink
Postbus 91
4000 AB TIEL

e: info@icpatienten.nl
t: 030-6569632
kvk: 17111025

Wil je een reactie geven of heb je een vraag voor de ICP, neem dan hier contact met ons op.

bestuur

De ICP is een vereniging en het bestuur legt voor het beleid verantwoording af aan de leden zoals beschreven in de statuten/ het huishoudelijk reglement. Dit gebeurt jaarlijks door middel van een financieel en secretarieel jaarverslag. Hierin rapporteert het bestuur over de activiteiten van het afgelopen jaar en de financiële stand van zaken van de vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering moet het financieel jaarverslag worden goedgekeurd door de leden.

Het bestuur van de vereniging bestaat op dit moment uit vier leden die zich op vrijwillige basis voor de vereniging inspannen. Het bestuur vergadert elke zes weken en stelt een meerjarig beleidsplan op. Hierin worden prioriteiten gesteld die de leidraad vormen voor de activiteiten van de vereniging. 

De vereniging heeft een kascommissie van minimaal twee leden die de boekhouding controleren over het afgelopen jaar en adviseren de ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur over het gevoerde beleid. Ook is er een redactiecommissie die zorg draagt voor het samenstellen en de publicatie van het verenigingsblad Aquarius dat twee keer per jaar uitgegeven wordt. 

Hilde Andriesse
voorzitter
contact
e: info@icpatienten.nl

René Lodder
secretaris
contact
t: 070-323 8507

Désirée Ardts
algemeen bestuurder
contact
e:
desiree_ardts@hotmail.com

Erik Arendsen bestuurder, medisch adviseur

medische adviesraad

De ICP heeft een Medische Adviesraad (MAR), een professioneel adviesorgaan voor (semi) medische vragen waar het bestuur een beroep op kan doen. Per 1 februari 2019 bestaat de MAR uit de volgende leden:

Dr. H.J. Arendsen
uroloog Andros Clinics

Dr. C.A. Bout
uroloog Isala in Zwolle

Dr. A.S. Glas
uroloog Zaans Medisch Centrum

Dr. D.A.W. Janssen
arts-onderzoeker Radboud Nijmegen


Carel Jan van der Heide
bekkenfysiotherapeut Andros Clinics

Rien van der Vegt

anesthesioloog, pijnbestrijder Zaans Medisch Centrum

partners & sponsors